Esztéta - Adásvétel egyszerűen!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A Szolgáltató üzemelteti a https://www.eszteta.com/ weboldalt, amelynek célja, hogy az Esztétával kapcsolatos információkról teljeskörű tájékoztatást adjon (a továbbiakban: Weboldal). A Szolgáltató Esztéta néven ügyvédek igényeire fókuszáló modern ügyviteli rendszert üzemeltet, ami az ingatlan adásvételek körüli adminisztrációt és ügyfélkommunikációt segíti elő (a továbbiakban: Esztéta). A Szolgáltató a szolgáltatást a Felhasználók részére az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerint nyújtja. A Felhasználók kizárólag ezen szerződési feltételek szerint jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.

A Szolgáltató adatai, elérhetősége

A Szolgáltató megnevezése: Estata Software Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4241 Bocskaikert, Tanító út 4.

cégjegyzékszám: 09-09-034021

adószám: 27857214-2-09

e-mail cím: hello@eszteta.com 

weboldal: https://www.eszteta.com/ 


A Szolgáltató megjelölt elérhetőségei a Felhasználók bejelentéseinek intézésére, koordinálásra, kapcsolattartásra, a panaszok kivizsgálására, orvoslására, valamint a Felhasználók tájékoztatására szolgálnak.

I. Általános rendelkezések


 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a Szolgáltató és a Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Szerződő felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. 


 1. A szolgáltatások használatára kizárólag olyan természetes személy lehet jogosult, aki betöltötte a 16. életévét. Amennyiben az adásvételi szerződésben érintett fél kiskorú, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el, az esetleges regisztrációt is a kiskorú személy törvényes képviselője jogosult nevében elvégezni. A szolgáltatásokat jogi személy is megrendelheti, igénybe veheti. 

 2. A jelen ÁSZF-ben használt fogalmak:


 1. Szolgáltató: Estata Software Kft.

 2. Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatótól a nyújtott szolgáltatást megrendelte, illetőleg a Szolgáltatást igénybe veszi. A Felhasználók lehetnek regisztrált felhasználók (ügyvédek), valamint regisztrációhoz nem kötött felhasználók (pl. eladó, vevő, az adásvételi szerződésben félként érintett egyéb személyek)

 3. Számlafizető: a Felhasználó vagy a díjfizetésre kötelezett, ha nem azonos a felhasználóval

 4. Tartalom: a szellemi tevékenység körébe tartozó művek, ideértve szövegeket,  számítógépes programokat, mobil programokat és alkalmazásokat, védjegyeket, kereskedelmi megnevezéseket, logókat, hyperlinkeket, beleértve azok részeit.

 5. Regisztráció: a Weboldalon – egyes alább részletezett – személyes adatok megadásával elindított folyamat, mely során a Felhasználó jelszóval védett, saját, személyes profilt hoz létre.


 1. Felek a szolgáltatás során tudomására jutott adatokat, tényeket és információkat kötelesek üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen harmadik fél tudomására nem hozhatják, tisztességtelenül nem használhatják fel, nyilvánosságra nem hozhatják. Kivételt képez ez alól a törvényben felhatalmazott szervek részére történő kötelező információközlés. A felek a jelen ÁSZF-ben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül kötelesek titokban tartani, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására, illetve nem hozzák nyilvánosságra.


 1. Az Esztéta úgy került kialakításra, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályait maradéktalanul be tudja tartani a regisztrált Felhasználó ügyvéd.


 1. Szolgáltató vállalja, hogy az Esztéta segítségével megkötött adásvételi szerződést és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt elektronikus formában a regisztrált Felhasználó részére a fiókjában elérhető módon megőrzi a fiók törléséig. A regisztrált Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az elektronikus formában őrzött dokumentumokat letöltse. A Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja azzal kapcsolatban, ha a regisztrált Felhasználó a fiókjának törlését megelőzően elmulasztja az ott tárolt dokumentumok letöltését.


 1. A Weboldalon található minden tartalom a Szolgáltató tulajdonát képezi. 


 1. A Weboldal és tartalma (adattartalom, szerkezet és megjelenítés) szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldal használatával a Felhasználó vállalja, hogy a Weboldal tartalmát semmilyen célból nem rögzíti, módosítja, szerkeszti, másolja, adaptálja, sokszorosítja, terjeszti, osztja meg, vagy használja fel. A fentiek alól értelemszerűen kivételt jelent az Esztéta felületen a Felhasználó által legenerált és feltöltött tartalom, amelyet az adásvételi szerződésben részes felek megismerhetnek, sokszorozhatnak.


 1. A Szolgáltató által kínált tartalomhoz a Felhasználó kizárólag személyes felhasználás céljából férhet hozzá, harmadik fél szerzői és egyéb tulajdonosi jogainak megsértése nélkül, feltéve, hogy jelen szolgáltatásokat kizárólag jóhiszeműen, a jogszabályok és jelen ÁSZF tiszteletben tartásával használja és veszi igénybe.


 1. A jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Szolgáltató személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható jogot biztosít a Felhasználó által megrendelt és kifizetett hozzáféréshez azzal, hogy a Felhasználó kizárólag az adásvételi szerződésekkel kapcsolatos adminisztrációhoz és a szerződések megkötéséhez szükséges mértékben jogosult a Weboldal tartalmának letöltésére vagy másolására.


 1. A Szolgáltató jogosult arra, hogy egyoldalúan módosítsa a jelen ÁSZF-t, A módosításokat a Szolgáltató legkésőbb azok hatályba lépése napján a Weboldalán közzéteszi. Felhasználók a Szolgáltató szolgáltatásainak további igénybevételével elfogadják, hogy rájuk nézve valamennyi szabályozás, az ÁSZF módosítása automatikusan érvényes.


II. A SZOLGÁLTATÁS ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

 1. A fizetős szolgáltatások igénybevételéhez, a szolgáltatások díjának megfizetése szükséges. Felhasználó a szolgáltatás díjának megfizetését követően válik jogosulttá az Esztéta fizetős szolgáltatásainak használatára.


 1. A Regisztráció során a Felhasználónak legalább az alábbi adatokat kell megadnia: vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím. A Szolgáltató további adatok megadását is kérheti, így ügyvédek Regisztrációja esetén ezen további adatok: ügyvédi név; ügyvédi iroda neve, amelynek az ügyvéd a tagja; érvényes kamarai azonosító szám (KASZ). 


 1. Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a személyes fiókjáért és mindazért, ami a személyes fiókján/profilján megjelenik. A Felhasználónak minden szükséges lépést meg kell tennie a jelszava bizalmas és biztonságos kezelésének biztosítása érdekében, és azonnal értesítenie kell Szolgáltatót, ha feltételezi, hogy jelszava illetéktelen személy birtokába jutott, vagy jelszavával visszaéltek.


 1. Az Esztéta használatának feltétele, hogy a Felhasználó kitöltse a regisztrációs felületet személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási adatok) megadásával, valamint elfogadja a jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját.


 1. A személyes adatai megadása során a Felhasználó korlátlan felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatai valósak, pontosak, valamint azokat szükség esetén frissíti (változás). A Felhasználó személyes adatait bármikor javíthatja, frissítheti. A személyes adatok védelméről további információt az Adatkezelési Szabályzatban talál.


 1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely okból megszűnik, úgy a Szolgáltatások használatával összefüggésben a Szolgáltató, mint adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében az eljárásrendet kell alkalmazni. Az ÁSZF bármely okból történő megszűnésének napját követő 10 munkanapon belül az adatkezeléssel érintett személy választása szerint köteles írásban tájékoztatni a Szolgáltatót, hogy a részére továbbított adatokat összesítse, rendszerezze és azokat külön adathordozón adja át az érintett személy részére és az átadással egyidejűleg véglegesen és visszavonhatatlanul törölje, az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül. Amennyiben az ÁSZF megszűnését követő 5 munkanapon belül az érintett személy nem tesz nyilatkozatot, akkor azt a felek úgy tekintik, hogy az adatok törlését kéri, ennek megfelelően az 5 munkanapos határidő lejártát követő 5 napon belül a Szolgáltató a részére továbbított adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul törli. A Szolgáltató tájékoztatja az érintett személyt, hogy csak azon adatokat törli véglegesen, melyek kezelésének jogalapja megszűnt, illetve azokat, amelyek vonatkozásában valamely jogszabály nem írja elő a kezelésük kötelező időtartamát.


 1. Amennyiben a Szolgáltatást díj meg nem fizetése miatt szünteti meg a Szolgáltató a regisztrált Felhasználóval szemben, úgy a Szolgáltató megkezdi azon személyes adatok törlését, amelyek kezeléséhez a továbbiakban már nincsen jogalapja. Az adattörlési eljárás magában foglalhat archiválást, anonimizálást és megsemmisítést is. A szerződéses érdek alapján kezelt személyes adatokat a jogszabályokban meghatározott igényérvényesítési határidő végéig jogosult a Szolgáltató kezelni.

III. FIZETÉS

 1. Szolgáltató különböző csomagokat tesz elérhetővé az Esztéta használatához. Az egyes csomagok és azok díja itt található. A kiválasztott csomag alapján a díjfizetés lehet tranzakcióalapú vagy szólhat meghatározott időtartamra is.


 1. Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában az Esztéta használatának díja forintban értendő és átutalással vagy – amennyiben a honlap lehetővé teszi – automatikus fizetési rendszer útján fizetendő.


 1. Felhasználó az Esztéta regisztráció során tudomásul veszi, hogy a fizetős Szolgáltatás igénybevételének díja átutalásának megkezdésével felhatalmazza Szolgáltatót, hogy betéti vagy hitelkártyája a kiválasztott szolgáltatás díjának mértékéig megterhelésre kerüljön, vagy más fizetési módokon keresztül történjen a díjfizetés. A befizetésről a Szolgáltató köteles számlát kiállítani.


 1. A fizetős Szolgáltatások tekintetében Szolgáltató a díj összegéről számlát állít ki, amelyet elektronikus úton (e-mailben) küld el a fizetős szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó részére. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételének megkezdése előleg megfizetéséhez kötött, úgy az előleg összegéről a Szolgáltató díjbekérőt állít ki, majd a Szolgáltatáshoz való hozzáférést követően végszámlát, amely azonban pénzügyi rendezést nem igényel. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul a jelen ÁSZF elfogadásával ahhoz, hogy a Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban elektronikus számlát állítson ki. A díj összegének bankkártyával történő rendezése esetén a díj összegéről a Szolgáltató annak bankszámláján történő jóváírását követően állít ki számlát, amely pénzügyi rendezést nem igényel.


 1. Amennyiben a díj megfizetése átutalás útján történik és a Felhasználó annak megfizetésével 5 munkanapot meghaladó késedelembe esik, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést, illetőleg a Szolgáltatások nyújtását a díj rendezéséig felfüggeszteni.


IV. SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDAL ÉS ALKALMAZOTT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

 1. A Weboldal használata ingyenes, regisztráció nélkül is megtekinthető.


 1. A Weboldal használata során az alábbiakra van lehetőség:


 1. Böngészés. A böngészés alkalmas a Weboldal tartalmának a megtekintésére anélkül, hogy a böngésző személy elkötelezné magát a Szolgáltatások igénybevétele mellett. A böngészés célja így különösen tájékozódás a Szolgáltatások tartalmáról.

 2.  Regisztráció. A Weboldalon történő Regisztráció nem jelent kötelezettségvállalást a Szolgáltatások igénybevételére. 

 3. Ajánlatkérés. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, úgy a Weboldalon, felhasználói fiókjában kezdeményeznie kell az ajánlatkérést, vagyis ki kell választania az igénybe venni kívánt Szolgáltatáscsomagot. A Szolgáltató az ajánlatkérést 48 órán belül igazolja vissza díjbekérő megküldésével, illetőleg bankkártyás fizetés esetén ezen visszaigazolásra onnantól számított 48 órán belül kerül sor, hogy a Szolgáltató bankszámláján a díj jóváírásra került.


 1. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy nem használja a Weboldalt:

 • olyan tartalom közzététele, feltöltése, e-mailben küldése, továbbítása, megosztása, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételére, amely (a) megosztására nem jogosult, (b) jogellenes, káros, vulgáris, obszcén, gyűlöletkeltő, faji, etnikai vagy egyéb okból kifogásolható tartalom, (c) sérti bármely személy szellemi tulajdonjogát, (d) kéretlen vagy jogosulatlan reklám, promóciós anyag, levélszemét, spam, vagy bármilyen egyéb, kereskedelmi célú megkeresés, vagy (e) bármilyen szoftvervírust vagy számítógépes fájlt vagy szoftvert tartalmaz, amely bármilyen számítógépes hardver, szoftver vagy egyéb tulajdonság megszakítására, megsemmisítésére, megrongálására vagy korlátozására alkalmas,

 • rágalmazás, zaklatás, visszaélés, fenyegetés vagy mások jogainak megsértése céljából (például a magánélethez való jog megsértése),

 • e-mail fejlécek (header) hamisítása, vagy azonosító adatok más módon történő manipulálása által a Weboldalon megjelenített felhasználói tartalmak megosztójának álcázása érdekében,

 • a Weboldalon megjelenített fájl, vagy bármely Felhasználó által közzétett tartalom letöltésére, amelyet nem jogosult megjeleníteni, terjeszteni, megosztani,

 • a Weboldalt támogató szerverek vagy hálózatok működésének akadályozására, továbbá a Weboldal használatára vonatkozó szabályait, irányelveit sértő módon,

 • a vonatkozó hazai vagy nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit sértő módon,

 • más felhasználók, partnerek személyes adatai gyűjtésére, tárolására.

 1. Felhasználó tiszteletben tartja Szolgáltató érdekeit. Felhasználó köteles a jelen ÁSZF megsértésével szolgáltatónak okozott károkat megtéríteni.

V. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

 1. Szerződő felek kötelesek egymás és a szerződés teljesítése során közreműködő harmadik felek szellemi tulajdonjogait tiszteletben tartani.


 1. Jelen ÁSZF értelmében „Szellemi tulajdonjogok” különösen: szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, formatervezési mintaoltalmak, szabadalmak, használati mintaoltalmak vagy más hasonló találmányok jogi oltalma, üzleti titok és minden egyéb immateriális javak.


 1. Az Esztéta használatára történő regisztráció esetén Szolgáltató nem kizárólagos és visszavonható engedélyt ad (továbbiakban: licenc) Felhasználónak a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, mely feljogosítja Felhasználót, hogy az Esztétát a jelen feltételekkel összhangban használja, azonban nem jogosítja fel Felhasználót az Esztéta szoftver tartalmának megvásárlására.


 1. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, indokolási kötelezettség, előzetes értesítés nélkül visszavonja a licencet és a hozzáférést bármelyik szolgáltatáshoz. Felhasználó a megszüntetést követően is jogosult a már kifizetett szolgáltatás igénybevételére, kivéve, ha felhasználó megsérti a jelen ÁSZF-ben vagy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.


 1. A licenc személyes használatra jogosít, azt Felhasználó nem ruházhatja át. Felhasználó a jelen ÁSZF-ben rögzített jogait és kötelezettségeit nem jogosult másnak átengedni.


 1. A Weboldalon található tartalmak nem másolhatók, átruházhatók, továbbadhatók, illetve egyéb módon sem használhatók sem kereskedelmi, sem egyéb célra. A Weboldalon feltüntetett védjegyek, logók felhasználása csak Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, továbbá a Weboldalon található képanyagok (beleértve képeket, szöveget, oldal elrendezést vagy űrlapot) felhasználása és terjesztése csak Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Szolgáltató az Esztéta ügyviteli rendszer jellegéből fakadóan engedélyezi, hogy a Felhasználó az adásvételi szerződésekben részes felek részére az Esztétán keresztül legenerált tartalmat eljuttassa, a szerződéskötés érdekében azt továbbítsa és sokszorsítsa.


 1. Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldalon közzétett tartalomhoz fűződő összes jog őt illeti, amennyiben mégsem, úgy ellenőrzi, hogy a tartalom közzétételének napján: (i) a tartalom pontos, és (ii) az által megosztott tartalom használata nem jogsértő, nem okoz kárt senkinek. Felhasználó tudomásul veszi, hogy fentiek megsértésével okozott károk megtérítésére köteles.


 1. A Felhasználók a saját szellemi termékeit töltik fel az Esztétába. A jelen ÁSZF értelmében szellemi termék bármely és minden szerzői vagy egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogokkal védelemben részesíthető termék („Szellemi Termék”). A Szellemi Termékhez kötődő valamennyi jog a feltöltést eszközlő Felhasználót illeti meg. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Szellemi Termékek védelméhez a feltöltést végző felhasználónak jelentős érdeke fűződik, így Szolgáltató nem jogosult azokat használni, felhasználni, hasznosítani, valamint harmadik személyeket feljogosítani mindezekre.

VI. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 1. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan rendelkezésre álljanak, és hogy az adatátvitel hibamentes legyen, azonban ez az internet jellegéből fakadóan nem garantálható. Az ebből fakadó késedelemért, vagy kötelezettségek késedelmes teljesítéséért – ha a késedelem vagy mulasztás Szolgáltatón kívül álló okból történik – Szolgáltató felelősséget nem vállal. Ez a „kimentési ok” nem érinti Felhasználó azon jogát, hogy ésszerű időn belül a Szolgáltatást elérje, vagy a szolgáltatási díj visszatérítését kérje, amennyiben a Szolgáltató ésszerű időn belül a szolgáltatás nyújtására rajta kívül álló ok miatt nem képes.


 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés időtartamát Szolgáltató korlátozhatja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás által karbantartott vagy feltöltött adatok vagy egyéb tartalmak törléséért vagy tárolásáért. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásait (vagy annak bármely részét) ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa – Felhasználó egyidejű értesítése mellett – jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint felelőssége kizárásával.


 1. Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználók által közzétett tartalmat sem jogi, sem egyéb szempontból nem tekinti át és nem szerkeszti, azokhoz nem férhet hozzá (ez alól kivételt jelent, ha a Felhasználó hibaelhárítás érdekében továbbítja az általa közzétett tartalmat Szolgáltatónak). Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy nem gyakorol szerkesztői ellenőrzést a Felhasználó által generált dokumentumok felett, és mint ilyen, semmilyen módon nem garantálja az így elkészített dokumentumok megbízhatóságát, érvényességét, pontosságát vagy valódiságát. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó és az adásvételi szerződésben részes felek közötti vitákért. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan követelésekért, vagy károkért, amelyek a Felhasználók magatartásából adódhatnak, vagy azzal kapcsolatosak. Szolgáltató kizárja mind büntetőjogi, mind polgári jogi felelősségét a Felhasználót ért – a Weboldal nem megfelelő használatából eredő – károkért.


 1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalán megjelenő linkekhez kapcsolódó más webhelyek tartalmáért.


 1. A jelen ÁSZF alkalmazásában „Vis maior” azokat az előre nem látható körülményeket jelenti, amelyek (i) kívül esnek a Felek tényleges befolyásán, vagy (ii) amelyeket nem a Felek valamilyen szándékos cselekedete, mulasztása vagy gondatlansága, avagy egyéb magatartása idézett elő, és (iii) amelyek hátráltatják a Feleket a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeik teljesítésében; a teljesség igénye nélkül beleértve a nem a fél magatartása által kiváltott vagy tevékenységéhez kapcsolódóan kialakult tüzet, a vihart, a szélvészt, az árvizet vagy más szélsőséges, hátrányos időjárási körülményt, a háborút, a hadi állapotokat, a felkelést, a lázadást, a polgárháborút, a terrorcselekményt vagy minden más hasonló okot vagy körülményt, a munkából való kizárásokat, a sztrájkokat és más munkahelyi vitákat, a zendülést, a lázongást, a zavargást, kivéve minden olyan esetet, ha és amennyire a rendelkezésre nem állást a Felek ésszerű előrelátással vagy fizetéssel elkerülhették volna.


 1. Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a Szolgáltatáshoz, vagyis az Esztétához való hozzáférést Vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza. A Vis maior esemény bekövetkezéséről az arról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet írásban – elektronikus úton – tájékoztatni. A 15 munkanapot meghaladó Vis maior esetén a felek kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egymással az ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítésének folytatásáról egyeztetni és a feladatok befejezésének időpontjában, valamint az egyéb, valamely fél által lényegesnek minősített kérdésben megállapodni. Vis maior esetén az ÁSZF-ben meghatározott teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni. 


 1. Tekintettel arra, hogy az első két évben a Szolgáltatás tesztjelleggel üzemel, így Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató kártérítési felelőssége gondatlan károkozás esetén káreseményenként a 12 havi előfizetési díj négyszeresének összegéig terjed. A fentiek alól kivételt képez, ha az adatvédelmi hatóság az Esztéta szerződésszerű használatából eredően adatvédelmi bírságot szab ki a Felhasználóra, és a bírság kiszabását kizárólag az Esztéta rendszerhasználata eredményezte, ebben az esetben az ezen pontban alkalmazott összeghatár nem vehető figyelembe.

VII. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

 1. Mentesül a Szolgáltató a felelősség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő menthető okokból nem tud eleget tenni:

 • • a Felhasználó a szolgáltató technikai eszközeitől függetlenül felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy csak korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz,

 • • külső, elháríthatatlan ok miatt.

VIII. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A szerződő felek kötelesek a Ptk. szerint jogaikat jóhiszeműen gyakorolni.


 1. A szerződő felek kötelesek a szerződéses kapcsolatuk során egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.


 1. A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelyek közlése a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.


 1. A Felhasználó jogosult megtiltani, hogy a szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait a Szolgáltató bárkinek ingyen vagy díjazás fejében rendelkezésre bocsássa. A Felhasználó jogosult megkövetelni a Szolgáltatótól, hogy a tudomására jutott adatait szigorúan bizalmasan, a személyiségi jogok sérelme nélkül kezelje.


 1. A Felhasználó jogosult a Szolgáltatónál lévő adataiba, irataiba, a róla készült nyilvántartásba, a részére készült számlák másolatába előzetesen, írásban benyújtott igény alapján betekinteni.


 1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználónak a szerződésben közölt adatait nyilvántartani.


 1. A Szolgáltató a szolgáltatás során tudomására jutott adatokat tényeket és információkat köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen harmadik fél tudomására nem hozhatja. Kivételt képez ez alól a törvénybe felhatalmazott szervek részére történő kötelező információközlés.


 1. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges más szolgáltatókkal (pl. más internet szolgáltatók) a szolgáltatást akadályozó felmerült hibák, üzemzavar elhárítása érdekében köteles minden tőle telhetőt megtenni, velük együttműködni.

IX. PÉNZMOSÁS ELLENI ÉS KORRUPCIÓELLENES RENDELKEZÉSEK

 1. A regisztrációhoz nem kötött Felhasználók, azaz az adásvételi szerződésben félként szereplő eladó(ka)t, illetve vevő(ke)t tájékoztatja a Szolgáltató -amely tájékoztatást a regisztrációhoz nem kötött Felhasználók az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesznek – arról, hogy az ingatlan adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvédet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) szerint ügyfél-átvilágítási kötelezettség terhel.


 1. Az adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvéd a Pmt. 7-10. §-ában meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles elvégezni, amely a természetes személy ügyfelek esetében a személyazonosság igazoló ellenőrzésének elvégzését, míg jogi személy esetében pedig a jogi személy képviselőjének, valamint tényleges tulajdonosának (tulajdonosainak) azonosítását és személyazonosságuk igazoló ellenőrzését foglalja magában. Az ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatok megadásában az eladó(ka)t és a vevő(ke)t együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli.


 1. A Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja arra az esetre vonatkozóan, ha az ügyvéd az adásvételi szerződés ellenjegyzését megtagadja, és így a tervezett jogügylet meghiúsul azon okból kifolyólag, hogy az eladó(k), illetve a vevő(k) az ügyfél-átvilágítással kapcsolatban az együttműködést megtagadják vagy a szükséges adatokat nem, vagy nem teljes körűen bocsátják az ellenjegyző ügyvéd rendelkezésére, továbbá amennyiben olyan adat merül fel, amely miatt a Pmt. alapján az ügyvéd köteles a megbízás teljesítését megtagadni. 


 1. Felek kijelentik, hogy nem követnek el, nem engedélyeznek, nem segítenek elő olyan cselekményt; illetve harmadik személyt nem jogosítanak fel, nem bírnak rá olyan cselekményre, amely a Felek részéről a mindenkor hatályos közélet tisztaságára vonatkozó – különös tekintettel a korrupció-ellenes – jogszabályok megsértésére irányul, vagy azt eredményezi. Jelen kötelezettség a közszolgálat tisztviselői, munkavállaló, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott hozzátartozói, szoros baráti-, üzleti-, és egyéb kapcsolati köréhez tartozók számára eszközölt jogellenes kifizetésekre, működésükkel összefüggő jogtalan előny nyújtására vonatkozik.


 1. A Felek nem ajánlhatnak fel, nem adhatnak (illetve erre vonatkozóan nem állapodhatnak meg) közszolgálati tisztviselőnek, munkavállalóinak, megbízottjainak, képviselőinek ajándékot, pénzbeli, illetőleg nem pénzbeli juttatást.


 1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul értesítik egymást arról, ha a szerződés teljesítése során korrupciógyanú merül fel.


X. PANASZKEZELÉS

 1. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a Felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás vagy a Szolgáltató alkalmazottjának, megbízottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak. Panasznak minősülnek különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minőségére vonatkozó kifogások, valamint a Szolgáltató egyéb tevékenységéhez fűződő, pl. a számlázással kapcsolatos észrevételek, kifogások is. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat.


 1. A szolgáltatással kapcsolatos panasz az alábbi határidőn belül tehető: a sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy magatartás tanúsítását követő 6 hónapon belül.


 1. A panasz beérkezését követően a Szolgáltató 30 napon belül – mely egy alkalommal a panaszos egyidejű értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható – kivizsgálja az ügyet. A Szolgáltató a kivizsgálás eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a panaszost. Amennyiben a Szolgáltató a számára az ügy kivizsgálására nyitva álló határidőn belül a panaszra adott válaszát nem küldi meg vagy a panaszra adott választ a panaszos nem fogadja el, a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától, illetve a válasz el nem fogadása esetén pedig a válasz kézhezvételtől számított 30 napon belül a panaszos bírósági eljárás keretében érvényesítheti igényeit.


XI. ALKALMAZANDÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE

 1. Felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.


 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.


 1. Amennyiben Felhasználónak a szolgáltatás tartalmával vagy minőségével kapcsolatban bármilyen kifogása van, a felek azt elsősorban egymás között, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy az esetleges vitás kérdések rendezése érdekében szerződő felek az illetékes bírósághoz fordulnak.


XII. AZ ÁSZF TARTAMA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 1. A jelen ÁSZF betartására a Felhasználó annak elfogadásától köteles, a Szolgáltatóval való szerződéses jogviszony az ÁSZF elfogadásával jön létre és a Weboldalon történő regisztráció törléséig tart, illetőleg regisztrációhoz nem kötött felhasználás esetén az adásvételi szerződés alapján történő vevői tulajdonjogbejegyzésig. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony a fentiek alapján határozott időre jön létre, melyre tekintettel az rendes felmondással nem szüntethető meg.


 1. A sérelmet szenvedett fél jogosult a jelen ÁSZF-et indokolás mellett, a másik félhez intézett egyoldalú, írásban megtett nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen ÁSZF-ből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi.


XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy a rendelkezések egyes részei érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, ez nem érinti az ÁSZF többi részének érvényességét. Ebben az esetben azok a vonatkozó magyar jogszabályok érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szabályozás gazdasági céljának. Amennyiben az értelmezés jogi okok miatt lehetetlen, Felek kötelezik magukat, hogy az értelmezhetetlen rendelkezést annak gazdasági céljához legközelebb álló rendelkezéssel helyettesítik. Ugyanez alkalmazandó az ÁSZF végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerülő szabályozási hézagokra is.


 1. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a felek közötti képviseletet, egyeztetést és megállapodást a szerződés tárgyának vonatkozásában.


 1. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől való eltérés kizárólag írásban, a Szolgáltató és a Felhasználó által aláírt megállapodásban lehetséges.


 1. A Felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.


 1. A Szolgáltató fenntartja a jelen ÁSZF-et bármikor kiegészítse vagy módosítsa, amely körülményről annak hatálybalépését megelőzően tájékoztatja a Felhasználót a Weboldalon való közzététel útján. Amennyiben a Felhasználó a kiegészítést vagy módosítást hátrányosnak találja, úgy a tájékoztatás közzétételétől számított 5 munkanapon belül jogosult a szerződést felmondani azzal, hogy a felmondás arra a napra szól, amely napon a kiegészített, illetőleg módosított ÁSZF hatálybalép. Amennyiben a kiegészített, illetőleg módosított ÁSZF hatálybalépését követően is igénybe veszi a Felhasználó a szolgáltatást, úgy az elfogadásnak minősül. 


 1. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását saját belátása szerint bármikor felfüggeszteni, illetőleg megszüntetni, a felfüggesztésből, illetőleg a megszüntetésből eredő következményekért a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.


 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem minősül a Szolgáltató részéről joglemondásnak, amennyiben valamely ÁSZF-ben biztosított jogát nem, vagy csak részben gyakorolja.
Jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatályos verziója hozzáférhető a weblapon.

Hatályos: 2023. szeptember 28. napjától visszavonásig