Esztéta - Adásvétel egyszerűen!

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Az Estata Software Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4241 Bocskaikert, Tanító út 4., cégjegyzékszám: 09-09-034021, adószám: 27857214-2-09, a továbbiakban Adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.eszteta.com/ címen (továbbiakban: Honlap). A Honlap az Esztéta – Adásvétel egyszerűen! modern ügyviteli rendszerhez (továbbiakban: Esztéta) kapcsolódik, ami az ingatlan adásvételek körüli adminisztrációt és ügyfélkommunikációt segíti elő.

Az Adatkezelő elkötelezett a honlapon regisztráló személyek, valamint az ügyviteli rendszer használata során érintett személyek személyes adatainak (továbbiakban: Érintett) védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

A jelen Tájékoztatóban használt főbb fogalmak meghatározása

1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Érintettek azok a személyek, akik a weboldalon regisztrálják magukat, illetőleg az Esztétát használják a jelen Szabályzatban rögzített célok érdekében.

2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

Amennyiben az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, úgy az Infotv. 5.§ (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint jogosult az Adatkezelő az adatkezelésre. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesíti az Adatkezelő az Érintettet.

Az Érintett a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését, kijavítását vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken kérheti:

 • e-mail útján a hello@eszteta.com címen, továbbá

 • postai úton az Estata Software Kft.   4241 Bocskaikert, Tanító út 4.


SZEMÉLYES ADATKEZELÉS A HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ OKÁN

Az adatkezelés célja: A Honlapon történő regisztráció annak érdekében, hogy a regisztrált felhasználó igénybe tudja venni az Adatkezelő szolgáltatását, vagyis az Esztétához hozzáférhessen, azt használhassa. 

Az Adatkezelő az ügyvédként regisztráló felhasználóktól természetes személyre vonatkozó adatot nem kér be, kizárólag az ügyvédi nevet és a jogi tevékenységre használt hivatalos e-mail címet.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím. 

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kaphat hozzáférést az Esztétához. 

SZEMÉLYES ADATKEZELÉS AZ ESZTÉTA HASZNÁLATA OKÁN

Az adatkezelés célja: A Honlapon történő regisztrációt követően az Esztéta – Adásvétel egyszerűen! modern ügyviteli rendszerhez való hozzáférés, használat. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, majd a használat megkezdését követően jogos érdek (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. 

A kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím. Amennyiben a regisztráló üzleti partner elnevezésében magánszemély neve szerepel, úgy az üzleti partner által a számlázáshoz megadott név, cím, adószám.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 év. Számviteli bizonylat (elsősorban: számla, szerződés) esetében minimum 8 év (amennyiben a felhasználó elnevezésében magánszemély neve szerepel)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kaphat hozzáférést és nem használhatja az Esztétát.

A FELHASZNÁLÓ ÜGYFELÉNEK SZEMÉLYES ADATKEZELÉSE AZ ESZTÉTA HASZNÁLATA OKÁN

Az adatkezelés célja: Az Esztéta célja, hogy megkönnyítse az ügyvédek adásvételi szerződésekkel kapcsolatos adminisztratív teendőit. A fentiek okán a regisztrált felhasználó ügyvédnek lehetősége van arra, hogy az ügyfelei töltsék fel a saját személyes adataikat az Esztétába.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, amennyiben az érintett megadja. Amennyiben az érintett nem adja meg a hozzájárulását, úgy az Adatkezelő nem jogosult a személyes adatait kezelésére, ezen adatok titkosításra kerülnek és az Adatkezelő számára sem hozzáférhetőek. 

A kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím. 

Az adatkezelés időtartama: az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett adatai titkosításra kerülnek az Adatkezelő felé.

SZEMÉLYES ADATKEZELÉS HIBAELHÁRÍTÁS SORÁN

Az adatkezelés célja: Amennyiben az Esztétával, használatával kapcsolatban műszaki probléma merül fel, a regisztrált felhasználó képernyőfotót küldhet az Adatkezelőnek a hiba elhárítása érdekében, amely tartalmazhat személyes adatokat is.

Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. 

A kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím. 

Az adatkezelés időtartama: a hibaelhárításhoz szükséges időtartam + 3 hónap

SZEMÉLYES ADATKEZELÉS HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉHEZ

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő rendszeres tájékoztatást küldhessen az Érintettnek az Esztéta – Adásvétel egyszerűen! modern ügyviteli rendszer fejlesztéseiről, az adásvételi szerződésekhez kapcsolódó jogszabályváltozásokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kaphat hírlevelet az Adatkezelőtől.

Az Érintett tudomásul veszi a hírlevél küldésre való feliratkozással, hogy a hírlevél célja tájékoztatás, azonban időnként előfordulhat az is, hogy a hírlevél tartalma marketing célokra is alkalmas. 

MARKETING ÉS PIACKUTATÁS ADATBÁZIS

Marketing adatbázis

A direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait az Adatkezelő kezeli.

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az Érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az Adatkezelő saját és partnerei ajánlatainak továbbítása.

Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem értesül az Adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

A HONLAP ADATKEZELÉSEI

A Honlap szerverének naplózása

A Honlap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. Az Esztéta rendszeren keresztül adminisztrált adásvételi szerződésekben részes felek személyes adatai sem kerülnek naplózásra.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.google.com/maps címen elérhető szolgáltató.

A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A Honlap saját cookie kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: egy év, amennyiben a Honlapon használt cookie-kra vonatkozó táblázat eltérően nem rendelkezik.

Adatfeldolgozó:

Név


Adatfeldolgozói feladat

MailChimp


Online tárhely biztosítása

A MailChimp általános felhasználási feltételei az alábbi linken érhetőek el: https://mailchimp.com/legal/terms  

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A Honlapon használt cookie-k

Kategória: Szükséges (4)

A szükséges cookie-k segítenek a weboldal használhatóságának biztosításában azáltal, hogy lehetővé teszik az oldalon történő navigációt és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférést. A weboldal nem működik megfelelően ezek nélkül a cookie-k nélkül.

Cookie neve

Szolgáltató

Típus

Lejárat

Cookie célja

Adatokat küld

CookieConsent

eszteta.com

HTTP

1 év

Tárolja a felhasználó cookie-kkal kapcsolatos beleegyezési állapotát az aktuális domain számára

Írország (megfelelő GDPR (EU) alapján)

cookieyes-consent

eszteta.com

HTTP

1 év

Meghatározza, hogy a felhasználó elfogadta-e a cookie-kkal kapcsolatos beleegyezési dobozt

hjViewportId

hotjar.com

HTML

Munkamenet

Tárolja a felhasználó képernyőjének méretét, hogy a weboldalon található képek méretét beállíthassa

PHPSESSID

estata.hu

HTTP

Munkamenet

Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalak közötti kéréseknél

Magyarország (megfelelő GDPR (EU) alapján)

Kategória: Statisztikai (9)

A statisztikai cookie-k segítik a weboldal tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek interakcióba a weboldallal, mivel anonim információkat gyűjtenek és jelentenek.

Cookie neve

Szolgáltató

Típus

Lejárat

Cookie célja

_hjAbsoluteSessionInProgress

eszteta.com

HTTP

1 nap

Ez a cookie azt számolja, hogy a weboldalt hány különböző látogató látogatta meg – ez azt jelenti, hogy a látogató azonosítót kap, így a látogatót nem regisztrálják kétszer

_hjFirstSeen

eszteta.com

HTTP

1 nap

Ez a cookie azt határozza meg, hogy a látogató már látogatta-e a weboldalt, vagy új látogató a weboldalon

_hjIncludedInPageviewSample

eszteta.com

HTTP

1 nap

Azt vizsgálja, hogy a felhasználó navigációja és interakciói szerepelnek-e a weboldal adatelemzéseiben

hjIncludedInSessionSample#

eszteta.com

HTTP

1 nap

Statisztikákat gyűjt a látogató weboldallátogatásairól, például a látogatások számáról, az oldalon töltött átlagos időről és az elolvasott oldalakról

_hjRecordingEnabled

hotjar.com

HTML

Munkamenet

Adatokat gyűjt a felhasználó navigációjáról és viselkedéséről a weboldalon. Ezeket a weboldal tulajdonosa számára készített statisztikai jelentésekhez és hőtérképekhez használják

_hjRecordingLastActivity

hotjar.com

HTML

Munkamenet

Egyedi ID-t állít be a munkamenethez. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy adatokat szerezzen a látogató viselkedéséről statisztikai célokra

hjSession#

eszteta.com

HTTP

1 nap

Statisztikákat gyűjt a látogató weboldallátogatásairól, például a látogatások számáról, az oldalon töltött átlagos időről és az elolvasott oldalakról

hjSessionUser#

eszteta.com

HTTP

1 év

Statisztikákat gyűjt a látogató weboldallátogatásairól, például a látogatások számáról, az oldalon töltött átlagos időről és az elolvasott oldalakról

_hjTLDTest

eszteta.com

HTTP

Munkamenet

Statisztikai adatokat regisztrál a felhasználók viselkedéséről a weboldalon. A weboldal kezelője belső elemzésekhez használja

KAPCSOLATFELVÉTEL, PANASZKEZELÉS

Amennyiben megkeresné az Adatkezelőt, a hello@eszteta.com e-mailcím igénybevételével léphet kapcsolatba az Adatkezelővel. Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást. Adatkezelő tájékoztatja a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő   a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható (adatintegritás);

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot, megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást, gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.


AZ ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

Az Adatkezelőnek nincsen ráhatása, a megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért, így azokért az Érintett felel. Amennyiben az Érintett valótlan adatot vagy valamilyen adatot pontatlanul ad meg, úgy az ebből eredő késedelemért vagy kárért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. Amennyiben az Érintett azt észleli, hogy személyes adatait pontatlanul adta meg, lehetősége van adatai pontosítására, helyesbítésére, illetve javítására vagy módosítására, amelyet a felhasználói profiljában tud megtenni, illetőleg az Adatkezelő hello@eszteta.com e-mail címén tud kezdeményezni. Az Adatkezelő kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, amelyeket az Érintett önkéntesen, az Adatkezelő erre irányuló felhívása nélkül adott meg. Az Érintett regisztrált felhasználó által az Esztéta használata során feltöltött adatok valódiságáért, pontosságáért és a beszerzésük jogszerűségéért az Adatkezelő a felelősségét kizárja.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Estata Software Kft.  


Székhely: 4241 Bocskaikert, Tanító út 4.

 
Cégjegyzékszám: 09-09-034021


A bejegyzőbíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága


Adószám: 27857214-2-09
E-mail: hello@eszteta.com


JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa

Az Érintett hozzáféréséhez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Helyesbítés joga:

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Törléshez való jog:

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból az Adatkezelő nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő  a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.


Amennyiben a jelen Tájékoztató módosítása szükséges a jogi környezet megváltozására vagy egyéb fontos okra tekintettel, úgy a módosított Tájékoztatót az Adatkezelő a weboldalon közzéteszi, valamint rendszerüzenetben értesíti a regisztrált felhasználókat.